Obchodní podmínky S TRADE LTDPoznámka: Některé zboží zasílané z Evropské unie může podléhat clu

Tyto webové stránky vlastní a spravuje S TRADE LTD, společnost se sídlem ve Spojeném království s následujícími informacemi o adrese:


S TRADE LTD

Adresa: 71 SUTTON HALL ROAD

PSČ: TW5OPX, Londýn

Telefon: 0044 7435 296 206

e-mailem: sklep@strade.com.pl


Kancelář:

S TRADE LTD

Mezinárodní dům

24 Holbornský viadukt

EC1A 2BN, Londýn

Velká Británie


Salon Wystawowy,Biuro,Magazyn,Serwis (kancelář,sklad,servis):
S Trade LTD SP. z o.o. Oddział w Polsce
Pysząca 21 56-120 Brzeg Dolny Polsko
tel. 0048 (71) 735 3435
tel. 0048 570 649 197
email:sklep@strade.com.pl
NIP 1010009121, REGON 383929495

e-mailem: sklep@strade.com.pl


Společnost působí od roku 2014


PRAVIDLA A PODMÍNKY


Přihláška a celá dohoda


Tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na nákup zboží uvedeného v naší nabídce (zboží) kupujícím (vámi) od společnosti S TRADE LTD se sídlem v Anglii a Walesu se sídlem 71 Sutton Hall Road, TW5OPX, Londýn ( my nebo my).

Tyto Podmínky budou považovány za přijaté vámi, když je přijmete nebo nabídku nebo ode dne dodání Zboží (podle toho, co nastane dříve) a budou tvořit úplnou dohodu mezi námi a vámi.

Tyto obchodní podmínky a nabídka (společně Smlouva) se vztahují na nákup a prodej jakéhokoli Zboží mezi námi a vámi, s vyloučením jakýchkoli jiných podmínek, které se snažíte vnutit nebo začlenit, nebo které vyplývají z obchodu, zvyklostí. , praxe nebo kurz jednání.


Výklad


„Pracovním dnem“ se rozumí jakýkoli den jiný než sobota, neděle nebo státní svátek.

Nadpisy v těchto podmínkách jsou pouze pro usnadnění a neovlivní jejich výklad.

Slova propůjčující jednotné číslo zahrnují množné číslo a naopak.


Zboží


Popis zboží je uveden v naší prodejní dokumentaci a/nebo na stránce s informacemi o produktu na našem webu, pokud to není výslovně změněno v naší nabídce. Přijetím nabídky potvrzujete, že jste se nespoléhali na žádné prohlášení, slib nebo jiná prohlášení o zboží z naší strany.

Popisy zboží uvedené v naší prodejní dokumentaci jsou pouze orientační.

Můžeme provést jakékoli změny ve specifikaci Zboží, které jsou vyžadovány pro splnění jakýchkoli platných bezpečnostních nebo jiných zákonných nebo regulačních požadavků.


Cena


Cena (Cena) Zboží je stanovena v naší nabídce aktuální k datu Vaší objednávky nebo jinou cenou, na které se písemně dohodneme.

Můžete mít nárok na slevy. Veškeré slevy budou dle našeho uvážení.

Cena je včetně poplatků za balení a přípravu k expedici, nezahrnuje však poplatky za dopravu/doručení.

Cena zahrnuje veškeré příslušné DPH a další daně nebo poplatky, které ukládá nebo účtuje příslušný orgán.


Zrušení a změna


Podrobnosti o zboží, jak jsou popsány ve výše uvedeném odstavci (zboží) a uvedené v naší prodejní dokumentaci, podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují smluvní nabídku prodeje zboží, kterou lze přijmout.

Každý z nás může z jakéhokoli důvodu zrušit objednávku před vaším přijetím (nebo zamítnutím) nabídky.


Způsob platby


Cenu vám vyfakturujeme buď při dodání Zboží nebo kdykoli po něm; nebo tam, kde si máte zboží vyzvednout nebo kdy zboží neoprávněně nepřevezmete, kdykoli poté, co jsme vás informovali, že je zboží připraveno k vyzvednutí nebo jsme se jej pokusili doručit.

Cenu musíte zaplatit do data vystavení naší faktury nebo jinak podle jakýchkoli úvěrových podmínek dohodnutých mezi námi.

Platbu musíte provést i v případě, že nedošlo k dodání a/nebo pokud na vás nepřešlo vlastnické právo ke zboží.

Pokud nezaplatíte ve výše uvedené lhůtě, pozastavíme vám jakékoli další dodávky a bez omezení jakýchkoli našich dalších práv nebo opravných prostředků na zákonný úrok vám budeme účtovat úrok z dlužné částky, dokud nezaplatíte celou částku.

Doba platby bude podstatou smlouvy mezi námi a vámi.

Všechny platby musí být provedeny v britských librách, polských zlotých nebo eurech, není-li mezi námi písemně dohodnuto jinak.

Obě strany musí uhradit všechny částky splatné podle těchto Podmínek v plné výši bez jakékoli srážky nebo zadržování s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, a žádná ze stran není oprávněna uplatňovat jakýkoli úvěr, započtení nebo protinárok vůči druhé straně, aby ospravedlnila zadržování platby jakékoli takovou částku zcela nebo zčásti.


dodávka


Zajistíme dodání Zboží na adresu uvedenou v nabídce, Vaší objednávce nebo na jiné místo, na kterém se písemně dohodneme.

Pokud neuvedete doručovací adresu nebo pokud oba souhlasíme, musíte si zboží vyzvednout v našich provozovnách.

Pokud si nepřevezmete Zboží, můžeme dle našeho uvážení a bez prej

udice k jakýmkoli dalším právům: skladovat nebo zařizovat uskladnění zboží a bude vám účtovat všechny související náklady a výdaje, včetně, ale nejen, dopravy, skladování a pojištění; a/nebo zařídíte opětovné doručení Zboží a bude vám účtovat náklady na takové opětovné doručení; a/nebo po 10 pracovních dnech prodat nebo jinak zlikvidovat část nebo celé zboží a účtovat vám jakýkoli schodek pod cenou zboží.

Pokud opětovné doručení není možné, jak je uvedeno výše, musíte si zboží vyzvednout v našich prostorách a budete o tom informováni. Můžeme vám účtovat všechny související náklady včetně, ale nejen, skladování a pojištění.

Případné termíny dodání jsou pouze přibližné a čas dodání není podstatný. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění dodání Zboží, které je způsobeno okolnostmi mimo naši kontrolu nebo vaším neposkytnutím adekvátních pokynů k dodání nebo jakýchkoli jiných pokynů, které jsou relevantní pro dodávku Zboží.


Kontrola a přejímka Zboží


Při dodání nebo vyzvednutí musíte Zboží zkontrolovat.

Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nedostatky, musíte nás o tom písemně informovat do 3 dnů od doručení a uvést podrobnosti.

Jinak než po dohodě přijmeme vrácené zboží pouze v případě, že jsme přesvědčeni, že toto zboží je vadné, a v případě potřeby jsme provedli kontrolu.

Při dodržení tohoto odstavce a/nebo naší smlouvy můžete zboží vrátit a my zboží nebo jeho část podle potřeby opravíme, vyměníme nebo vrátíme peníze.

Neneseme žádnou odpovědnost ani další závazky ve vztahu ke Zboží, pokud: pokud neposkytnete oznámení, jak je uvedeno výše; a/nebo jakékoli další použití takového Zboží poté, co jste o tom informovali podle odstavce výše týkajícího se škod a nedostatků; a/nebo vada vznikne tím, že jste nedodrželi naše ústní nebo písemné pokyny o skladování, uvedení do provozu, instalaci, používání a údržbě Zboží; a/nebo vada vznikla běžným opotřebením Zboží; a/nebo vada vznikla nesprávným použitím nebo úpravou Zboží, nedbalostí, úmyslným poškozením nebo jakýmkoli jiným jednáním vámi, vašimi zaměstnanci nebo zástupci nebo jakoukoli třetí stranou.

Nesete riziko a náklady spojené s vrácením Zboží.

Převzetí zboží bude považováno za vaši kontrolu a v každém případě do 1 dne po dodání.


komunikace


Všechna oznámení podle těchto Podmínek musí být písemná a podepsána stranou, která oznámení podává, nebo jejím jménem (nebo řádně oprávněným úředníkem této strany).

Oznámení budou považována za řádně podaná: při doručení, pokud budou doručena kurýrem nebo jiným kurýrem (včetně doporučené pošty) během běžné pracovní doby příjemce; při odeslání, pokud je odeslán faxem nebo e-mailem a je vygenerována zpráva o úspěšném přenosu nebo potvrzení o odeslání; pátý pracovní den po odeslání, pokud je zasílán vnitrostátní obyčejnou poštou; nebo desátý pracovní den po odeslání, je-li zasláno letecky. Všechna oznámení podle těchto Podmínek musí být adresována na nejnovější adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo oznámené druhé straně.


Okolnosti, které nemůže žádná ze stran ovlivnit


Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění svých závazků, pokud takové selhání nebo zpoždění vyplývá z jakékoli příčiny, která je mimo přiměřenou kontrolu této strany. Mezi takové příčiny patří mimo jiné: výpadek proudu, výpadek poskytovatele internetových služeb, protestní akce, občanské nepokoje, požár, povodeň, bouře, zemětřesení, teroristické činy, válečné činy, vládní akce nebo jakákoli jiná událost, která přesahuje rámec kontrolu dotyčné strany.


Žádná výjimka


Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení těchto podmínek z vaší strany nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení stejného nebo jakéhokoli jiného ustanovení.


Právo a jurisdikce


Tyto Podmínky se řídí a vykládají podle anglického práva. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek podléhají výlučné jurisdikci anglických soudů.